#StopBelastingparadijsNL

aan het laden

Standpunten politieke partijen

Vergelijk hier de standpunten van Nederlandse politieke partijen. Klik op de partij om het stuk uit het partijprogramma met betrekking tot belastingontwijking te lezen. Wanneer een politieke partij het manifest onderschrijft, wordt dat op deze pagina aangegeven.

Wat vindt VVD?

Tegengaan van onwenselijke fiscale constructies waarmee bedrijven belastingen kunnen ontduiken of ontwijken. We maken internationaal afspraken in Oeso-verband om te komen tot een minimumniveau aan belastingen. De opbrengst gebruiken we om de lasten voor middeninkomens en het mkb te verlagen.

Modernisering van het belastingstelsel, door (nieuwe vormen van) kapitaal, zoals data, te belasten, en door bedrijfswinsten te belasten waar deze daadwerkelijk worden gegenereerd. De opbrengst gebruiken we voor het verlagen van de inkomstenbelasting voor middeninkomens.

Hervormen van het belastingrecht, waarbij technologiebedrijven belasting betalen op de plek waar zij daadwerkelijk klanten hebben, in plaats van de plek waar zij winsten inboeken. Als deze afspraken te lang op zich laten wachten, voeren we een digitaledienstenbelasting in, waarbij we het mkb ontzien.

Wat vindt PVV?

De PVV heeft geen passage opgenomen in het verkiezingsprogramma over belastingontwijking.

Wat vindt CDA?

Belastingheffing is en blijft een nationale aangelegenheid. Wij stemmen niet in met nieuwe Europese belastingen. Voor een gelijk speelveld voor onze bedrijven is Europese of internationale afstemming nodig op het gebied van douane, milieubelastingen en belastingheffing van internationaal opererende digitale platforms.

Voor internationaal opererende bedrijven wordt de winst belast in het land waar die winst behaald is. Binnen de OESO maken we stevige afspraken over een eerlijker belasting voor internationaal opererende bedrijven en als dit te lang duurt zijn Europese afspraken mogelijk.

Winst op digitale activiteiten moet hetzelfde worden belast als wanneer deze winst met een fysieke activiteit zou zijn behaald. Daarom gaan we digitale platforms, zoals Airbnb, verplichten een bronheffing in te houden bij betalingen die zij doen aan Nederlandse belastingplichtigen.

We nemen verdere stappen om geen doorstroomland meer te zijn. Er is geen plek voor brievenbusmaatschappijen zonder reële economische activiteiten. Zo kan de trustsector niet langer domicilie verlenen of bestuurders leveren aan doorstroomvennootschappen en brievenbusmaatschappijen.

Wat vindt D66?

De oorzaken van belastingontwijking en -ontduiking moeten worden aangepakt. Zo pakken verschillen tussen belastingstelsels nu vooral goed uit voor de grootste vervuilers en superbedrijven met grote overwinsten.

D66 neemt de adviezen van de Adviescommissie belastingheffing multinationals over. Daarmee gaan grote internationale bedrijven eerlijker bijdragen.

We willen meer Europese en internationale samenwerking om belastingontwijking te bestrijden. We pleiten voor een Europees belastingplan, waarin de lidstaten van de Europese Unie jaarlijks afspraken maken om schadelijke belastingconcurrentie te voorkomen, te zorgen voor een minimum belastingniveau voor de winstbelasting en werken en ondernemen over de grens makkelijker te maken.

Gezamenlijk economisch beleid betekent ook samen belastingontwijking en belastingontduiking aanpakken. Ook voor Nederland. Binnen de EU pakken we bijvoorbeeld brievenbusfirma’s aan. Ook willen we de belastingstelsels van lidstaten beter op elkaar laten aansluiten. Rentes, royalty’s en dividenden naar belastingparadijzen worden steviger belast.

We werken binnen de EU en de OESO aan betere regels om belastingontwijking en -ontduiking tegen te gaan.

Wat vindt PvdA

Geen fiscale achterdeurtjes meer voor grote bedrijven. We vragen van grote ondernemingen een eerlijke bijdrage. Er komt een einde aan de steeds lagere belastingen voor grote ondernemingen. Dat betekent onder andere een hoger tarief in de vennootschapsbelasting, minder aftrekposten en een einde aan uitwijkmogelijkheden via belastingparadijzen. De dividendbelasting wordt verhoogd naar 30%.

Een Europees minimumtarief voor winstbelasting. We beëindigen de race naar de bodem op het vlak van belastingen. De grondslag van de bedrijfsbelastingen wordt in Europa gelijk. Zo verdwijnen de mogelijkheden tot belastingontwijking in Europa. Bedrijven kunnen lidstaten niet langer tegen elkaar uitspelen. Internationale bedrijven maken land voor land publiekelijk inzichtelijk waar ze actief zijn, hoeveel winst ze maken en hoeveel belasting ze betalen. Met de opbrengst gaan de lasten voor werkenden en sociale ondernemers omlaag.

Invoering digitaks. Facebook en Google betalen straks net als ieder bedrijf belasting. Digitale platforms hebben nu te veel mogelijkheden om de fiscale regels creatief toe te passen. Dit corrigeren we met de zogeheten digitaks. Gegevens zijn eigendom van gebruikers en platformwerkers, niet van de techgiganten.

Wat vindt GroenLinks?

We verhogen de winstbelasting voor grote bedrijven en verlagen het aantal aftrekposten waarvan grote bedrijven gebruik kunnen maken. Fiscale subsidies en belastingkortingen die vooral ten goede komen aan multinationals en consultants schaffen we af. Er komt een exitheffing in de dividendbelasting voor multinationals bij vertrek uit Nederland.

We maken een einde aan de beschamende rol van Nederland als belastingparadijs en veranderen in een internationale voortrekker van fiscale samenwerking. We zetten ons ervoor in dat bedrijven die in een bepaald land winst maken in datzelfde land belasting betalen. We sluiten de ontsnappingsroutes voor belastingontwijking in ons land en gaan belastingontduiking harder aanpakken.

We voeren een digitaks in zodat grote techbedrijven, zoals Facebook en Google, ook eerlijk belasting gaan betalen over hun omzet. De belasting geldt op nationaal niveau totdat er een Europese variant wordt ingevoerd. We streven naar een Europese belasting op flitskapitaal om speculatie op de beurzen te ontmoedigen.

Wat vindt SP?

Ook de grote bedrijven moeten hun bijdrage leveren en eerlijk belasting gaan betalen. Ontduikers worden strafrechtelijk vervolgd. Speciale belastingafspraken met multinationals en perverse aftrekposten schaffen we af. Door een specifieke ‘digitaks’ zorgen we dat ook onlinebedrijven en internetplatforms voortaan hun bijdrage leveren. Met een ‘miljonairsbelasting’ laten we de allerrijkste burgers hun eerlijke deel betalen.

Bedrijven in ons land, en ook de hoofdkantoren van buitenlandse bedrijven, beboeten we als sprake is van misstanden die zijzelf of toeleveranciers elders in de wereld veroorzaken. Internationaal maken wij ons hard voor wetten en regels om uitbuiting, vervuiling en corruptie door multinationals aan te pakken. We stoppen met de belastingconstructies die via ons land lopen en waardoor armere landen miljarden mislopen.

Wat vindt ChristenUnie?

Europees minimumtarief winstbelasting. We zetten in op een Europees minimumtarief voor de vennootschapsbelasting van 15%. Sommige EU-landen hadden ooit tarieven van rond de 50%, nu zijn tarieven niet zelden lager dan 20%. We willen de race-to-the-bottom stoppen en een harde ondergrens van 15% trekken op basis van een duidelijke belastinggrondslag. Vanzelfsprekend is het nog beter als dit soort afspraken wereldwijd worden gemaakt.

Verbreed belastinggrondslagen. We stoppen ook de onwenselijke trend dat bedrijven door de jaren heen minder winstbelasting zijn gaan betalen, omdat de grondslag door allerlei regelingen steeds smaller werd. De afgelopen kabinetsperiode zijn stappen gezet om de grondslag onder de winstbelasting te verbreden, waardoor het statutaire tarief en het betaalde tarief dichter bij elkaar zijn komen te liggen. Dit wordt versterkt doorgezet. Vreemd vermogen wordt nog minder fiscaal gestimuleerd, zodat de fiscale balans tussen ondernemen met eigen en vreemd vermogen wordt hersteld. Resterende faciliteiten, bijvoorbeeld gericht op het bevorderen van innovatie, worden op het peil van het voorstelde minimumniveau van de winstbelasting gebracht.

Verhoog bronheffing op royalty’s en rentes. De royalty’s en rente stromen naar de laagbelastende landen. Om dit aan te pakken komt er, gerelateerd aan het gewenste minimumtarief, een bronheffing van 15% in plaats van de huidige 9%.

Pak belastingparadijzen aan. We willen dat belastingparadijzen vanuit de EU hard worden aangepakt, bijvoorbeeld doordat alle lidstaten afspreken geen belastingverdragen met deze landen te sluiten en hoge bronbelastingen te heffen voor betalingen (rente, dividend, royalty’s) aan deze landen. Dat betekent ook dat een aantal EU-lidstaten zelf het leven moet beteren, waaronder Nederland.

Een digitaks. We voeren een digitaks in, net als enkele andere EU-lidstaten hebben gedaan. Online platforms gaan daardoor ook hun belastingbijdrage betalen.

Winst belasten waar de omzet zit. In plaats van winst heen en weer te schuiven over de aardbol, willen we dat de winst voor een groter deel dan nu wordt belast op de plek waar consumenten en gebruikers de producten en diensten afnemen.

Maak belastingrulings openbaar. We zijn voorstander van het zo veel mogelijk openbaar maken van rulings met betrekking tot fiscale constructies.

Aanpakken belastingontwijkende bedrijven via mededingingsrecht. Bedrijven die geen belasting betalen, verstoren het marktevenwicht en hebben een onterecht concurrentievoordeel. Bedrijven die op geconsolideerd niveau gedurende een aantal jaren niet het ‘fatsoenniveau’ van 15% winstbelasting betalen, dienen een sanctie opgelegd te kunnen krijgen.

Aanvullende economische toets. Bij sterke afwijkingen van de winstbelastingafdracht ten opzichte van de economische werkelijkheid, krijgt de Belastingdienst het recht de aangifte te corrigeren met de evident ontweken feitelijke winst die in ons land is gemaakt.

Verplicht per land rapporteren. We willen dat ‘country-by-country-reporting’ verplicht wordt, zodat aan de hand van het publieke jaarverslag kan worden beoordeeld of een bedrijf zijn ‘fair share’ aan belastingen betaalt.

Afschrikwekkend fiscaal toezicht. Er komt veel beter fiscaal toezicht. Onder meer door het koppelen van bestanden, ook in EU-verband, waardoor actieve uitwisseling van informatie tussen landen mogelijk wordt. We investeren Europa-breed in de opsporingscapaciteit van belastingdiensten en geven grote boetes bij ontduiking. Het aandragen van datasets met informatie die tot het vaststellen van ontduiking leidt, wordt beloond. Ook kunnen datasets worden aangekocht. Er komen tiplijnen, ook voor anonieme meldingen.

Wat vindt Partij voor de Dieren?

Er komt een ‘databelasting’ voor (internationale) bedrijven en internetplatforms. De hoogte van de heffing is gekoppeld aan de hoeveelheid data die wordt benut door desbetreffende organisatie.

Nederland stopt het faciliteren van grootschalige belastingontwijking door multinationals, en maakt alle deals (tax rulings) die gesloten zijn met bedrijven openbaar. Tegelijkertijd zal ze op Europees niveau aandringen bij andere lidstaten hetzelfde te doen.Onderzocht wordt hoe een belasting op financiële transacties kan bijdragen aan meer duurzame investeringen en hoe zogeheten patient capital (geld dat geïnvesteerd wordt in sectoren die niet onmiddellijk rendement opleveren), fiscaal aantrekkelijker kan worden gemaakt.

Wat vindt FvD?

FvD heeft geen passage opgenomen in het verkiezingsprogramma over belastingontwijking.

Wat vindt SGP?

Belastingontduiking, maar ook witwassen, is onaanvaardbaar. Dit moet zoveel mogelijk worden opgespoord en bestraft.

Belastingontwijking is feitelijk niet illegaal, moreel gezien wel. Want ieder behoort een eerlijk aandeel in de belastingen op te brengen. Daarom moet belastingontwijking zoveel mogelijk tegengegaan worden. Dit kan Nederland niet op eigen houtje. Een brede, internationale aanpak van dit soort misstanden is nodig.

Deze internationale aanpak betekent overigens niet dat er op internationaal niveau, bijvoorbeeld via de EU, belasting geheven gaat worden. Belastingheffing blijft een nationale bevoegdheid.

Wat vindt DENK?

Men moet te grote ongelijkheid bestrijden door bonusculturen en belastingontwijking bij multinationals aan te pakken. De grondslag in ons belastingsysteem moet in mindere mate liggen op inkomsten uit arbeid en in meerdere mate op energiegebruik, het verbruik van grondstoffen en vermogensrendement, zodat de lasten voor de gewone man en vrouw kunnen dalen.

Wat vindt 50+?

50+ heeft geen passage opgenomen in het verkiezingsprogramma over belastingontwijking.

Wat vindt Volt?

Een gezamenlijke Europese winstbelasting voor grote bedrijven. Volt wil dat multinationals in Europa tenminste 15% winstbelasting gaan betalen. Dat moeten we in Europees verband regelen, om te voorkomen dat multinationals lidstaten tegen elkaar blijven uitspelen. Als Europa staan we samen sterker als het erom gaat multinationals eerlijk belasting te laten betalen. Het geld dat hiermee binnenkomt, moet door de EU besteed worden voor het oplossen van Europa-brede problemen.

Nederland niet langer een belastingparadijs. Ook als het om belastingheffing gaat, moet de overheid het goede voorbeeld geven. Dat betekent om te beginnen, dat Nederland een leidende rol neemt in het (Europese) debat over rechtvaardige belastingen en daarmee actief gaat werken aan een betere verdeling van belastinginkomsten in Europa. Nederland moet zich laten voorstaan op rechtvaardige belastingen. Volt wil daarom de voorstellen van de commissie-Ter Haar opvolgen. Die houden onder andere in: de aftrekbaarheid beperken van alle betaleingen van een concern, die in het ontvangende land onvoldoende belast zijn.

Een ondergrens voor de winstbelasting invoeren. Volt wil een ondergrens in de winstbelasting voor bedrijven met activiteiten in Nederland. De aftrek van allerlei kosten en verliezen uit het verleden moeten daarom beperkt worden. Het doel hiervan is te voorkomen dat bedrijven door fiscale handiheidjes hun winst kunnen drukken en daardoor een lagere maatschappelijke bijdrage leveren. Volt wil deze kwestie zo snel mogelijk ook op Eruopees niveau aankaarten, omdat bedrijven anders gebruik kunnen blijven maken van fiscale verschillen binnen de EU. Dit zou de schatkist volgens de commissie-Ter Haar zo'n 600 miljoen per jaar kunnen opleveren.

Wat vindt de Piratenpartij?

Internationale belastingconcurrentie en winstverschuivingen hebben geleid tot een grote teruggang van de effectieve vennootschapsbelastingtarieven. Multinationale bedrijven die in sommige buitenlandse landen lage effectieve belastingtarieven hebben, zouden dit belastingtekort in hun thuisland bij moeten passen. Het belastingtekort is het verschil tussen wat een bedrijf wereldwijd aan belastingen betaalt en wat dit bedrijf zou moeten betalen als al zijn winsten onderworpen zouden zijn volgens de Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) in elk van de landen waar het actief is.

Belastingontwijkingsconstructies ('Tax Rulings'), die voornamelijk maar niet uitsluitend met grote internationale ondernemingen worden overeengekomen, zijn een van de meest dringende problemen van deze tijd. De nodige transparantie is ver te zoeken.

Sluit je aan!

Klik hier om je aan te sluiten als organisatie bij onze beweging! Zie 'ondersteuners' in het menu om te zien wie je allemaal voor gingen.